กรมอุตุนิยมวิทยา - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรมอุตุนิยมวิทยา
ส่วนกลาง:ระดับกรม
64 datasets found
Order by :
ข้อมูลผลการตรวจวัดลักษณะอากาศรายวัน เวลา 07.00 น. ประกอบด้วยข้อมุูล ณ เวลา 07.00 น. และค่าทางสถิติของ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาแสดงข้อมุูลทุกวันเวลา 07.00 น. จากสถานีทั่วประเทศ...
Last update dataset : March 12, 2024  
api
ค่าปริมาณฝนสะสมรายเดือนและจำนวนวันที่ฝนตกของสถานีอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย หากต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบอื่น กรุณาติดต่อ info_service@tmd.mail.go.th
Last update dataset : March 8, 2024  
api
ผลการตรวจวัดฝนอำเภอแบ่งตามรายภาค หากต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบอื่น กรุณาติดต่อ info_service@tmd.mail.go.th
Last update dataset : March 8, 2024  
api
สถานีอุตุนิยมวิทยา ที่ติตดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยสถานีที่ตรวจด้วยเจ้าหน้าที่ และสถานีที่ตรวจด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ...
Last update dataset : March 8, 2024  
api
ช้อมูลผลการตรวจวัดลักษณะอากาศราย 3 ชั่วโมงทุกสถานี ซึ่งเป็นการตรวจวัดโดยเจ้าหน้าที่ เวลาตรวจวัด ประกอบด้วย 0100 0400 0700 1000 1300 1600 1900 2200 น. แสดงข้อมูลทุกสถานี(122-125...
Last update dataset : March 8, 2024  
api
รายงานค่าสถิติภูมิอากาศ ค่าปกติ ประเทศไทย 30 ปี (2524-2553) Thailand Climate Standard Normal value 1981-2010 หากต้องการขอข้อมูลรูปแบบอื่น กรุณาติดต่อ info_service@tmd.mail.go.th
Last update dataset : March 8, 2024  
api
แสดงอินโฟกราฟิกพยากรณ์อากาศประจำวัน
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx .jpg
แผนที่ลมชั้นบนบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx .jpg
แผนที่ข้อมูลดรรชนีฝนที่ต่างจากค่าปกติ
Last update dataset : June 4, 2023  
.gif
ข้อมูลการตรวจอากาศกษตรราย 3 ชั่วโมง (01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 น.)
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx url
ข้อมูลการตรวจอากาศทะเลราย 3 ชั่วโมง วันละ 5 เวลา (07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 น.)
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx url
จำนวนสถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน
Last update dataset : June 4, 2023  
text , .txt , html
การพยากรณ์อากาศประจำวันของประเทศไทยและพยากรณ์อากาศรายภาค
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx html , xml , json
ข้อมูลสรุปผลการตรวจอุตุนิยมวิทยาอุทกรายวัน ที่ได้จากผลการตรวจอุตุนิยมวิทยาอุทกราย 3 ชั่วโมงทั้ง 8 เวลา (01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 น.)
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx url
แผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
Last update dataset : June 4, 2023  
text , .txt , html
สื่อวิดิทัศน์ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันสำหรับประเทศไทย
Last update dataset : June 4, 2023  
.mp4 url
การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลองบรรยากาศ
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx .png , .csv , .nc (netcdf) api csv
แผนที่แสดงเส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อนบริเวณประเทศไทยและทะเลจีนใต้
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx .csv
แจ้งเตือนสภาวะอากาศรุนแรง
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx .pdf, xml
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรราย 7 วัน
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx .pdf