กรมอุตุนิยมวิทยา - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรมอุตุนิยมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม
64 datasets found
Order by :
แสดงอินโฟกราฟิกพยากรณ์อากาศประจำวัน
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx .jpg
แผนที่ลมชั้นบนบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx .jpg
แผนที่ข้อมูลดรรชนีฝนที่ต่างจากค่าปกติ
Last update dataset : June 4, 2023  
.gif
ข้อมูลการตรวจอากาศกษตรราย 3 ชั่วโมง (01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 น.)
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx url
ข้อมูลการตรวจอากาศทะเลราย 3 ชั่วโมง วันละ 5 เวลา (07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 น.)
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx url
จำนวนสถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน
Last update dataset : June 4, 2023  
text , .txt , html
การพยากรณ์อากาศประจำวันของประเทศไทยและพยากรณ์อากาศรายภาค
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx html , xml , json
ข้อมูลสรุปผลการตรวจอุตุนิยมวิทยาอุทกรายวัน ที่ได้จากผลการตรวจอุตุนิยมวิทยาอุทกราย 3 ชั่วโมงทั้ง 8 เวลา (01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 น.)
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx url
แผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
Last update dataset : June 4, 2023  
text , .txt , html
สื่อวิดิทัศน์ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันสำหรับประเทศไทย
Last update dataset : June 4, 2023  
.mp4 url
การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลองบรรยากาศ
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx .png , .csv , .nc (netcdf) api csv
แผนที่แสดงเส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อนบริเวณประเทศไทยและทะเลจีนใต้
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx .csv
แจ้งเตือนสภาวะอากาศรุนแรง
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx .pdf, xml
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรราย 7 วัน
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx .pdf
แผนที่ข้อมูลปริมาณฝนรายสัปดาห์ที่ความน่าจะเป็นร้อละ 75
Last update dataset : June 4, 2023  
.gif
ชื่อสถานีอุตุนิยมวิทยา และรหัสประจำสถานีสำหรับการส่งข่าว หรือรหัสสำหรับใช้แทนการค้นหาตามมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาโลก
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx url
ฉบับข้อมูลตรวจอากาศชั้นบนประจำภูมิภาคเอเชีย รับข้อมูลจากประเทศสมาชิก WMO
Last update dataset : June 4, 2023  
.html, .text, .txt
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
Last update dataset : June 4, 2023  
text , .txt , html
ข้อมูลการตรวจอุตุนิยมวิทยาอุทกราย 3 ชั่วโมง (01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 น.)
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx url
แผนที่ข้อมูลดรรชนีความชื้นที่เป็นประโยชน์สำหรับพืช
Last update dataset : June 4, 2023  
.gif