Text Size | A   A   A
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา
5 datasets found
Order by :
ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนตุลาคม 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายงานข้อมูลและภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
api
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำคำขอ และพิจารณาใบจดทะเบียนอนุญาต
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
เป็นคู่มือสำหรับให้ประชาชนให้รับทราบขั้นตอน วิธีการและรายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนสำหรับจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด/ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf api
เป็นชุดข้อมูลความรู้ในเรื่องของ ดัชนีเศรษฐกิจการค้าที่จะทำให้เข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับความสำคัญ ซึ่งดัชนีราคาผู้บริโภค ที่พัฒนามาจากดัชนีค่าครองชีพ...
Last update dataset : October 31, 2021  
api