สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานระดับกรม
21 datasets found
Order by :
จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายใต้สังกัดผ่านระบบ MOC Event ในกิจกรรมแต่ละประเภท เช่น อบรม/สัมมนา,ประชุม,e-Learning,งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ,...
Last update dataset : November 12, 2023  
xlsx
ค่าความพึงพอใจเฉลี่ยการใช้งานระบบ MOC Event ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายใต้สังกัด ในกิจกรรมแต่ละประเภท เช่น...
Last update dataset : November 12, 2023  
xlsx
จำนวนครั้งที่ผู้กดเข้าชมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายใต้สังกัดผ่านระบบ MOC Event ในกิจกรรมแต่ละประเภท เช่น อบรม/สัมมนา,ประชุม,e-Learning,งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ,...
Last update dataset : November 12, 2023  
xlsx
จำนวนครั้งที่น่วยงานภายใต้สังกัดใช้ระบบ MOC Event จัดกิจกรรมในแต่ละประเภท เช่น อบรม/สัมมนา,ประชุม,e-Learning,งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ, งานแสดงสินค้าในประเทศ,...
Last update dataset : November 12, 2023  
xlsx
จำนวนผู้รับบริการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงแยกตามประเภทสมาชิก (บุคลไทย นิติบุคล บุคคลต่างชาติ นิติบุคคลต่างชาติ)
Last update dataset : November 12, 2023  
xls
ข้อมูลสินค้าภายใต้กระทรวงพาณิชย์มีการใช้งาน 2 ประเภทเป็นหลักได้แก่ (1) ข้อมูลสินค้าตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์หรือคอมโค้ด (Commodity Code : ComCode)...
Last update dataset : September 12, 2023  
json
คู่มือการสมัครสำหรับบุคลากรกระทรวงพาณิชย์
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf
หน้า Dashboard สำหรับติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
Last update dataset : September 12, 2023  
มูลค่าการส่งออกของไทยจะเป็นข้อมูลมูลค่ารวมทั้งสิ้นของการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปสู่ประเทศอื่นๆ ในหน่วยล้านบาทและล้านดอลลาร์สหรัฐ จำแนกตามรายเดือน...
Last update dataset : September 12, 2023  
url
มีการจัดเก็บข้อมูลผู้บริการเป็นประจำเดือน โดยจัดเก็บจากจำนวนผู้ที่โทรมาสอบข้อมูล หรือผู้ที่สอบถามทางอีเมล์
Last update dataset : September 12, 2023  
url pdf
ข้อมูลรายชื่อผู้นำเข้า-ส่งออกของไทย จะเป็นข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้จัดเก็บ เพื่อใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลของผู้ประกอบการไทย...
Last update dataset : September 12, 2023  
json
คู่มือการสมัครสำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf
ข้อมูลตลาดส่งออกของไทยรายพิกัดศุลกากรจะเป็นข้อมูลมูลค่าการส่งออกของไทยในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐไปประเทศต่าง ๆ จำแนกตามสินค้าตามพิกัดศุลกากร...
Last update dataset : September 12, 2023  
json
ข้อมูลแหล่งนำเข้าสำคัญตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์จะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวนที่มีการค้าขายเกิดขึ้น จำแนกตามประเทศคู่ค้ากับไทย...
Last update dataset : September 12, 2023  
json
คู่มือการปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
Last update dataset : September 12, 2023  
url pdf
ข้อมูลตลาดส่งออกสำคัญตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์จะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวนที่มีการค้าขายเกิดขึ้น จำแนกตามประเทศคู่ค้ากับไทย...
Last update dataset : September 12, 2023  
json
ข้อมูลแหล่งนำเข้ารายพิกัดศุลกากรจะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวนที่มีการค้าขายเกิดขึ้น จำแนกตามประเทศคู่ค้ากับไทย...
Last update dataset : September 12, 2023  
json
แผนการดำเนินการของการเผยแพร่ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
Last update dataset : September 12, 2023  
url
ข้อมูลภาพรวมทางการค้าจะบอกถึงสถานะการทางการค้าของไทย เมื่อจำแนกตามประเทศคู่ค้า เช่น จีน ญี่ปุ่น หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งข้อมูลจะมีการทำสถิติไว้เป็นรายเดือน...
Last update dataset : September 12, 2023  
json
มีการจัดเก็บจำนวนและข้อมูลผู้ใช้งานระบบ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร เหตุผลในการขอใช้งานระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx