Text Size | A   A   A
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานระดับกรม
14 datasets found
Order by :
มีการประเมินผลความพึงพอใจของการใช้งานระบบรายปี
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
จัดเก็บจากจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
ข้อมูลสินค้าภายใต้กระทรวงพาณิชย์จะมีการใช้งานอยู่ 2 ประเภทเป็นหลักได้แก่ข้อมูลสินค้าตามโครงสร้างกระทรวงพาณิชย์หรือคอมโค๊ด (Com Code)...
Last update dataset : February 27, 2022  
json
มีการประเมินผลความพึงพอใจของการใช้งานระบบรายปี จากผู้ที่โทรมาสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
มีการจัดเก็บข้อมูลผู้บริการเป็นประจำเดือน โดยจัดเก็บจากจำนวนผู้ที่โทรมาสอบข้อมูล หรือผู้ที่สอบถามทางอีเมล์
Last update dataset : February 27, 2022  
url pdf
ข้อมูลรายชื่อผู้นำเข้า-ส่งออกของไทย จะเป็นข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้จัดเก็บ เพื่อใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลของผู้ประกอบการไทย...
Last update dataset : February 27, 2022  
json
ข้อมูลตลาดส่งออกรายพิกัดศุลกากรจะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวนที่มีการค้าขายเกิดขึ้น จำแนกตามประเทศคู่ค้ากับไทย...
Last update dataset : February 27, 2022  
json
ข้อมูลแหล่งนำเข้าสำคัญตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์จะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวนที่มีการค้าขายเกิดขึ้น จำแนกตามประเทศคู่ค้ากับไทย...
Last update dataset : February 27, 2022  
json
คูมือการปฏิบัติงานของข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
Last update dataset : February 27, 2022  
url pdf
ข้อมูลตลาดส่งออกสำคัญตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์จะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวนที่มีการค้าขายเกิดขึ้น จำแนกตามประเทศคู่ค้ากับไทย...
Last update dataset : February 27, 2022  
json
ข้อมูลแหล่งนำเข้ารายพิกัดศุลกากรจะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวนที่มีการค้าขายเกิดขึ้น จำแนกตามประเทศคู่ค้ากับไทย...
Last update dataset : February 27, 2022  
json
แผนการดำเนินการของการเผยแพร่ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx url
ข้อมูลภาพรวมทางการค้าจะบอกถึงสถานะการทางการค้าของไทย เมื่อจำแนกตามประเทศคู่ค้า เช่น จีน ญี่ปุ่น หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งข้อมูลจะมีการทำสถิติไว้เป็นรายเดือน...
Last update dataset : February 27, 2022  
json
มีการจัดเก็บจำนวนและข้อมูลผู้ใช้งานระบบ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร เหตุผลในการขอใช้งานระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx