Text Size | A   A   A
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
3 datasets found
Order by :
ระเบียบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประกอบด้วย 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และครอบครัวกรณีฉุกเฉิน และ ระเบียบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม...
Last update dataset : October 31, 2021  
jpeg
รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf jpeg