ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร
15 datasets found
Order by :
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าปุ๋ยเคมี(รายสูตรสำคัญ)
Last update dataset : October 17, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม(รายประเทศ)
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม(รายชนิด)
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม(รายประเทศ)
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม(รายชนิด)
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า สารกำจัดวัชพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า สารป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า สารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร(รายประเทศ)
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร(รายประเภทการใช้)
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมี(รายประเทศ)
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าปุ๋ยเคมี(รายสูตร)
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลบริษัทที่นำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลบริษัทที่ส่งออกวัตถุอันตรายทางการเกษตร
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าวัตถุอันตรายที่มีการนำเข้าสูงในแต่ละปี
Last update dataset : June 23, 2022  
csv