Text Size | A   A   A
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
หน่วยงานระดับกรม
16 datasets found
Order by :
ส่งให้รพสต
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf
สถิติการลงทะเบียนของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนธันวาคม 2563
Last update dataset : March 10, 2022  
image database
ข้อมูลเด็กพัฒนาการล่าช้าเป็นส่วนของรายงานที่ดย.เป็นผู้รับผิดชอบ
Last update dataset : March 10, 2022  
xls
ใช้ในกรณีมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นขอคัดค้านสิทธิผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนในพื้นที่นั้นๆ
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงแบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน (แบบดร.02)
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf
สถิติจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนจำแนกรายจังหวัด
Last update dataset : March 10, 2022  
xls csv
แบบคำร้องขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (กรณีไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน) (แบบดร.03)
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf
คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2563
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ.... (แบบดร.01)
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf
แบบทดสอบสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
Last update dataset : March 10, 2022  
database
รายงานฉบับปี พ.ศ.2557 นี้มีเป้าหมายอย่างสาคัญในการนาเสนอภาพรวมของสถานการณ์เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 25 ปี
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายสาคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf csv
เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf