สังคมและสวัสดิการ - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
ที่ตั้งชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ชุมชนหมายถึง ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และชุมชนเมืองที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf