Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 1, 2020  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : August 14, 2020  
csv docx
ข้อมูลจำนวนการเกิด – การตายของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : August 14, 2020  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรย้ายเข้า – ย้ายออกในกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : August 14, 2020  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรชาย – หญิง ขนาดพื้นที่ จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง
Last update dataset : August 14, 2020  
csv docx