Text Size | A   A   A
Groups : เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ข้อมูลนิติบุคคลเป็นชุดข้อมูลของธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ ธุรกิจมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลของ...
Last update dataset : October 31, 2021  
api
เป็นคู่มือสำหรับให้ประชาชนให้รับทราบขั้นตอน วิธีการและรายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนสำหรับจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด/ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf api
เป็นชุดข้อมูลความรู้ในเรื่องของ ดัชนีเศรษฐกิจการค้าที่จะทำให้เข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับความสำคัญ ซึ่งดัชนีราคาผู้บริโภค ที่พัฒนามาจากดัชนีค่าครองชีพ...
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ข้อมูลดัชนีราคาส่งออก
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามขั้นตอนการผลิต
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามกิจกรรมการผลิต
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคานำเข้า
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาขายปลีก
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลพิกัดที่ตั้งผู้ผลิตและจำหน่ายเอทานอล
Last update dataset : October 31, 2021  
api