Text Size | A   A   A
Groups : เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
Last update dataset : September 21, 2021  
pdf jpg
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
Last update dataset : September 21, 2021  
pdf
ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME)
Last update dataset : September 16, 2021  
csv xlsx url
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME)
Last update dataset : September 16, 2021  
csv xlsx url
สถิติจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี 2563 โดยสามารถจำแนกได้ตามพื้นที่ ประเภทธุรกิจ ภาคธุรกิจแและขนาดของธุรกิจ
Last update dataset : September 16, 2021  
xlsx url
จำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Broadband Subscribers ติดตามข้อมูลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอื่น ๆ ได้ที่ http://ttid.nbtc.go.th/
Last update dataset : September 15, 2021  
xlsx url
มาตรฐานผลตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คือ ข้อกําหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้าง ความมั่นใจให้ับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์...
Last update dataset : September 8, 2021  
csv xlsx
"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" (Thai Industrial Standard) หรือ มอก. หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)...
Last update dataset : September 8, 2021  
csv xlsx
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมิถุนายน 2564
Last update dataset : September 7, 2021  
pdf
ข้อมูลโรงงานในเขตจังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา (EEC)
Last update dataset : September 6, 2021  
csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106
Last update dataset : September 6, 2021  
csv
ข้อมูลโรงงานแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : September 6, 2021  
csv
ข้อมูลการทะเบียนนิติบุคคล พ.ศ.2564
Last update dataset : September 4, 2021  
csv
รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
Last update dataset : September 3, 2021  
pdf
รายงานและสถิติการลงทุนจากต่างประเทศ
Last update dataset : September 3, 2021  
pdf
สถิติส่งเสริมการลงทุน ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (2558-2564)
Last update dataset : September 3, 2021  
url
ข้อมูลความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
Last update dataset : September 3, 2021  
xls url
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน
Last update dataset : September 3, 2021  
url
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล
Last update dataset : September 3, 2021  
url
ดัชนีสินค้าออกจำแนกตามกิจกรรมการผลิต
Last update dataset : September 3, 2021  
url