Text Size | A   A   A
Groups : คมนาคมและโลจิสติกส์
รายงานปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR แบ่งตามกฎการบิน ตามประเภทการบิน และ ประเภทการดำเนินการ
Last update dataset : January 26, 2023  
csv json
รายงานปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR แบ่งตามประเภทการบิน ประเภทการดำเนินการและตามกฎการบิน
Last update dataset : January 8, 2023  
csv json pdf
รายงานปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR แบ่งตามประเภทการบิน ประเภทการดำเนินการและตามกฎการบิน
Last update dataset : December 15, 2022  
csv json pdf
รายงานปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR แบ่งตามประเภทการบิน ประเภทการดำเนินการและตามกฎการบิน
Last update dataset : November 22, 2022  
csv json pdf
รายงานปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR แบ่งตามประเภทการบิน ประเภทการดำเนินการและตามกฎการบิน
Last update dataset : October 7, 2022  
csv json pdf
รายงานปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR แบ่งตามประเภทการบิน ประเภทการดำเนินการและตามกฎการบิน
Last update dataset : September 7, 2022  
csv json pdf
รายงานปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR แบ่งตามประเภทการบิน ประเภทการดำเนินการและตามกฎการบิน
Last update dataset : August 5, 2022  
csv json pdf
รายงานปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR แบ่งตามประเภทการบิน ประเภทการดำเนินการและตามกฎการบิน
Last update dataset : July 18, 2022  
csv json pdf
รายงานปริมาณเที่ยวบินภายใน BangkokFIR แบ่งตามประเภทการบิน ประเภทการดำเนินการและตามกฎการบิน
Last update dataset : May 5, 2022  
csv json pdf
รายงานปริมาณเที่ยวบินภายใน BangkokFIR แบ่งตามประเภทการบิน ประเภทการดำเนินการและตามกฎการบิน
Last update dataset : May 5, 2022  
csv json pdf
รายงานปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR แบ่งตามกฎการบิน ตามประเภทการบิน และ ประเภทการดำเนินการ
Last update dataset : March 1, 2022  
csv json
รายงานปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR แบ่งตามกฎการบิน ตามประเภทการบิน และ ประเภทการดำเนินการ
Last update dataset : December 9, 2021  
csv json
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการรวบคุมจราจาทางอากาศภายในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR)
Last update dataset : November 9, 2021  
csv json pdf
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการรวบคุมจราจาทางอากาศภายในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv json pdf
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการรวบคุมจราจาทางอากาศภายในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv json pdf
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการรวบคุมจราจาทางอากาศภายในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv json pdf
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการรวบคุมจราจาทางอากาศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv json pdf
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการรวบคุมจราจาทางอากาศภายในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการรวบคุมจราจาทางอากาศภายในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการรวบคุมจราจาทางอากาศภายในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx