Text Size | A   A   A
75 datasets found
Order by :
รายชื่อโรงเรียนสาธิต ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
csv api
รายการข้อมูลสถานศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (UOC_UNIV) ปีการศึกษา 2563 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา จัดส่งข้อมูล
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url api
รายการข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (UOC_QUESTIONNAIRE) ปีการศึกษา 2563 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url api
รายการข้อมูลรายบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา (UOC_GRADUATE) ปีการศึกษา 2563 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา จัดส่งข้อมูล
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url api
รายการข้อมูลรายบุคคลบุคลากร (UOC_STAFF) ปีการศึกษา 2563 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา จัดส่งข้อมูล
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url api
รายการข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา (UOC_STUDENT) ปีการศึกษา 2563 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา จัดส่งข้อมูล
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url api
จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตปีการศึกษา 2563 จำแนกตาม ชื่อโรงเรียน และ เพศโดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่โรงเรียนสาธิตจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv api
ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ISCED ระดับการศึกษา และชื่อสถาบันอุดมศึกษา ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv api
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 10 กลุ่ม (10 GROUP ISCED) สถาบัน ระดับการศึกษา เพศ โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv api
สถาบันการศึกษา จำแนกตาม กลุ่มสถาบัน โดยสรุปจากข้อมูลรายสถานศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
csv api
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำแนกตาม สถาบัน คณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv api
จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 10กลุ่ม (ISCED GROUP) ระดับการศึกษา และเพศ โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv api
จำนวนบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามประเภทสถาบัน ชื่อสถาบัน และคุณวุฒิสูงสุด โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv api
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาในประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส สังกัะดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ข้อมูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนนักเรียนพักนอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
จำนวนนักเรียนขาดแคลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ภาคเรียนที่ 2/2563
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
จำนวนนักเรียน แยกชั้นเพศ รายโรง ภาคเรียน 1/2563 ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดเก็บ 10 กรกฏาคม 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx