Text Size | A   A   A
ข้อมูลการแจ้งเวียนมาตรการของประเทศสมาชิก (WTO Notification)
Rating
Organizations : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
facebook   twiter

การแจ้งเวียนมาตรการด้านมาตรการสุขอนามัย สุขอนามัยพืช และมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization:WTO) เป็นแนวทางปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยความโปร่งใสภายใต้ความตกลงการใช้บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของ WTO ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างสภาพแวดล้อมแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจให้แก่ทั้งผู้ค้าและผู้ลงทุน ผู้ผลิต และผู้ส่งออก รวมทั้งสามารถคาดการณ์และวางแผนการค้าระหว่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งเป็นพันธกิจของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในฐานะหน่วยงานแจ้งเวียนมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และหน่วยงานรับข้อคิดเห็นต่อมาตรการฯ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการแจ้งเวียนมาตรการของประเทศสมาชิก (WTO Notification)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key eb4cf4c2-791f-4e6e-85e8-926bdcef37f6
Tags ประเทศที่ได้รับผลกระทบ ประเทศผู้แจ้งมาตรการ สินค้าและมาตรการ
Visibility Public
Dataset create date June 27, 2022
Maintain date June 27, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
Contact Email spsthailand@gmail.com
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นๆ กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
Data Format
  • Database
  • JSON
  • อื่นๆ
API
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect สัตว์และพันธุ์พืช
URL http://spsthailand.net/sps_api/sps_api_send.php
Data Language ไทย
Last updated date 2022-05-17
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
การแจ้งเวียนมาตรการด้านมาตรการสุขอนามัย สุขอนามัยพืช และมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization:WTO)...
Last update dataset : May 27, 2022  
json