ข้อมูลการแจ้งเวียนมาตรการของประเทศสมาชิก (WTO Notification) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลการแจ้งเวียนมาตรการของประเทศสมาชิก (WTO Notification)
Rating
Organizations : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
facebook   twiter

การแจ้งเวียนมาตรการด้านมาตรการสุขอนามัย สุขอนามัยพืช และมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization:WTO) เป็นแนวทางปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยความโปร่งใสภายใต้ความตกลงการใช้บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของ WTO ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างสภาพแวดล้อมแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจให้แก่ทั้งผู้ค้าและผู้ลงทุน ผู้ผลิต และผู้ส่งออก รวมทั้งสามารถคาดการณ์และวางแผนการค้าระหว่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งเป็นพันธกิจของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในฐานะหน่วยงานแจ้งเวียนมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และหน่วยงานรับข้อคิดเห็นต่อมาตรการฯ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการแจ้งเวียนมาตรการของประเทศสมาชิก (WTO Notification)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key eb4cf4c2-791f-4e6e-85e8-926bdcef37f6
Tags ประเทศที่ได้รับผลกระทบ ประเทศผู้แจ้งมาตรการ มาตรการ สินค้า
Visibility Public
Dataset create date May 15, 2024
Maintain date May 15, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
Contact Email spsthailand@gmail.com
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source มาตรการด้านสุขอนามัย สุขอนามัยพืช และมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก
Data Format JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรือบางส่วนของสถานที่ ที่มีที่ตั้งที่แน่นอน และมีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx
งานคลังสินค้า เป็นงานที่มีลักษณะงานเก็บบันทึกเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตและวัสดุที่ใช้ในการผลิต ควบคุมการรับ จัดส่ง และการจ่ายสินค้า บันทึกเกี่ยวกับงานพัสดุและสินค้าคงคลัง...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json