ข้อมูลตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติในแม่น้ำท่าจีน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติในแม่น้ำท่าจีน
Rating
Organizations : กรมควบคุมมลพิษ
facebook   twiter

ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนรายครึ่งชั่วโมง จำแนกรายจังหวัด จำนวน 4 พารามิเตอร์ ได้แก่ อุณหภูมิ (Temp.) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) และค่าความนำไฟฟ้า (EC)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติในแม่น้ำท่าจีน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 9195e6d6-fe6a-465c-bc9a-756d3c67db25
Tags ความเป็นกรด-ด่าง คุณภาพน้ำ ค่าความนำไฟฟ้า จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ปริมาณออกซิเจนละลาย พารามิเตอร์คุณภาพน้ำ รายงานคุณภาพน้ำ อุณหภูมิ แม่น้ำท่าจีน
Visibility Public
Dataset create date July 25, 2022
Maintain date July 25, 2022
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ส่วนแหล่งน้ำจืด กองจัดการคุณภาพน้ำ
Contact Email inlandwater2017@yahoo.com
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit นาที
Update Frequency Interval 30 นาที
Geo Coverage พิกัด
Data Source จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ของกรมควบคุมมลพิษ
Data Format
  • Database
  • CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
URL http://iwis.pcd.go.th
Data Language ไทย
Last updated date 2021-12-31
Data release calendar 2022-06-30
First year of data (Statistical data) 2558
Last year of data (Statistical data) 2564
Disaggregate (Statistical data) ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
Unit of measure (Statistical data) ค่าพารามิเตอร์คุณภาพน้ำ 1. pH ไม่มีหน่วยวัด 2. Temperature (°C) 3. Conductivity (µS/cm) 4. DO (mg/l)
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) http://iwis.pcd.go.th/officer/document/download/174/174.pdf
Standard (Statistical data) EPA
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดรายเดือนของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูลรายสถานี โดยใช้วิธีการทางสถิติ
Last update dataset : February 12, 2023  
csv
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงที่จัดเก็บไว้เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร นักวิจัย และประชาชนที่สนใจ
Last update dataset : February 12, 2023  
url csv xls
สรุปปริมาณฝน อุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด รายสัปดาห์
Last update dataset : February 12, 2023  
url csv