การนำข้อมูลและเมทาดาตาเข้าฐานข้อมูลผลผลิต (สำรวจภาวะการทำงานของประชากร) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การนำข้อมูลและเมทาดาตาเข้าฐานข้อมูลผลผลิต (สำรวจภาวะการทำงานของประชากร)
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ (1) การจัดรูปแบบของข้อมูลและเมทาดาตาให้พร้อมสำหรับการนำเข้าฐานข้อมูล (2) กระบวนการ/ขั้นตอน/log ที่แสดงว่ามีการนำข้อมูลและเมทาดาตาเข้าฐานข้อมูลผลผลิต (3) การตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมโยงของข้อมูลกับเมทาดาตาที่เกี่ยวข้อง

Data source cannot be displayed.
การนำข้อมูลและเมทาดาตาเข้าฐานข้อมูลผลผลิต (สำรวจภาวะการทำงานของประชากร)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key db3bfce5-cf4f-442c-9d92-8869f5ca7a49
Tags GSBPM LFS การทำงาน ข้อมูล ฐานข้อมูล ประชากร ผลผลิต เมทาดาตา แรงงาน โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลหลากหลายประเภท
Contact Person กลุ่มพัฒนาระบบคลังข้อมูลสถิติ
Contact Email dwitservice@nso.mail.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect อื่นๆ
ประชากร
URL http://procsrv.nso.go.th:81/isd/
Data Language ไทย
Created date 2009-06-11
Last updated date 2022-02-15
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
สถิติข้อมูลทางการทะเบียนราษฎร ของเทศบาลตำบลโพนพิสัย
Last update dataset : June 13, 2024  
api
อัตราการมีงานทำต่อประชากรวัยแรงงาน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งการวิเคราะห์จากอัตราการจ้างงานเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json xlsx
สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx