แบบประเมินความเครียด (ST5) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แบบประเมินความเครียด (ST5)
Rating
Organizations : กรมสุขภาพจิต
facebook   twiter

สามารถประเมินความเครียดด้วยตนเอง ผ่านเว็ปไซต์ MENTAL HEALTH CHECK IN

Data source cannot be displayed.
แบบประเมินความเครียด (ST5)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key cfaa8527-dda2-4ecf-a22a-2ec9ae037173
Tags ST5 ฆ่าตัวตาย บริการสาธารณสุข สาธารณสุข สุขภาพ สุขภาพจิต แบบประเมินความเครียด
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date March 12, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
แบบประเมิน
Contact Person สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contact Email ict@dmh.mail.go.th
Objective
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source พันธกิจหน่วยงาน
Data Format
  • HTML
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support หน่วยงานของรัฐ
URL https://dmh.go.th/test/
Data Language ไทย
Created date 2021-01-01
Last updated date 2021-01-31
High Value Dataset No Show
Related
ปริมาณการสูบบุหรี่
Last update dataset : May 12, 2024  
csv json
ร้อยละของครัวเรือนที่มีการใช้เชื้อเพลิงแข็งในการประกอบอาหาร
Last update dataset : May 12, 2024  
csv xlsx
ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไปที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
Last update dataset : May 12, 2024  
csv json