สถิติข้อเสนอโครงการขอเข้าใช้บริการแสงซินโครตรอน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติข้อเสนอโครงการขอเข้าใช้บริการแสงซินโครตรอน
Rating
Organizations : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ข้อเสนอโครงการขอเข้าใช้บริการแสงซินโครตรอน (Beamtime proposal) จากหน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษา แบ่งแยกประเภทตามปีงบประมาณ กลุ่มคลัสเตอร์งานวิจัย (Research clusters) ระบบลำเลียงแสงที่ขอใช้บริการ (Beamlines) ข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559

Data source cannot be displayed.
สถิติข้อเสนอโครงการขอเข้าใช้บริการแสงซินโครตรอน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a94a277b-4a42-4595-bfc9-7c04a3d1ca06
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags Proposal Synchrotron ข้อเสนอโครง ซินโครตรอน
Visibility Public
Dataset create date June 9, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สุทธิพงษ์ วรรณไพบูลย์
Contact Email suttipong@slri.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
สถาบันฯ ได้เปิดให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 ถึงปัจจุบัน ได้มีจำนวนโครงการวิจัยที่เข้าใช้บริการแสงซินโครตรอน...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้เปิดให้บริการแสงซินโครตรอนแก่ผู้เข้าใช้บริการทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และเอกชน...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv