ความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรีของไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรีของไทย
Rating
Organizations : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
facebook   twiter
  • รายละเอียดของความตกลง FTA แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว และ 2) FTA ที่อยู่ระหว่างการเจรจา
  • วันที่ประเทศสมาชิกลงนามและให้สัตยาบัน
  • สาขาที่เกี่ยวข้องในความตกลง
  • สถานะล่าสุดของความตกลงที่อยู่ระหว่างการเจรจา
Data source cannot be displayed.
ความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรีของไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 7ea9320d-315e-472b-b937-a8aa53e48bdd
Tags ASEAN FTA ความตกลง ความสะดวกทางการค้า บริการ ปกป้อง ภาษี มีผล สินค้า เจรจา โควตา
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์สารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Contact Email dtn@dtn.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ครึ่งปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Data Format JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect อื่นๆ
ความตกลง
URL http://203.209.117.48:8180/dtn-services/negotiate?CountryId=&CountryId2=&NegoName=&NegoYear=2020&limit=&offset=
Data Language ไทย
Created date 2015-01-01
Last updated date 2021-12-20
Reference Data Yes
High Value Dataset Show
Related
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานศาลปกครอง
Last update dataset : September 13, 2023  
csv
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) ประเภทการรับรองระบบคุณภาพการบริการ
Last update dataset : September 12, 2023  
csv xlsx
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรือบางส่วนของสถานที่ ที่มีที่ตั้งที่แน่นอน และมีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
Last update dataset : September 12, 2023  
csv xlsx