ข้อมูลบทความศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยา - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลบทความศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยา
Rating
Organizations : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ชุดข้อมูลบทความวิชาการที่ได้จากการศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยา ที่ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยผู้ปฏิบัติงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และนักวิชาการภายนอกที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลบทความศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยา
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9a9584a5-7195-4fc6-bc53-07fda9550fa2
Tags กายภาพ ความเชื่อ จารึก ชาติพันธุ์ ชุมชน ท้องถิ่น บทความ ประวัติศาสตร์ ประเพณี พิธีกรรม ภาษา มานุษยวิทยา วัฒนธรรม วิจัย ศาสนา ศิลปกรรมม สถาปัตยกรรม สังคม โบราณคดี
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date September 12, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มงานคลังข้อมูล
Contact Email database@sac.or.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ครึ่งปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage หมู่บ้าน
Data Source บทความจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์รายงานการวิจัย
Data Format
  • JSON
  • XLS
  • อื่นๆ
API
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Non-Commercial (Any)
Data Language ไทย
Created date 2017-01-20
Last updated date 2021-06-10
High Value Dataset No Show
Related
ชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก รายละเอียดของแหล่ง ที่ตั้ง และพิกัด
Last update dataset : April 22, 2024  
csv xlsx
ข้อมูลทะเบียนรายละเอียดผู้ประกอบการ OTOPและรายละเอียดพื้นฐาน
Last update dataset : April 19, 2024  
csv
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขฉบับที่ 1/2566 กรณีอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น
Last update dataset : April 17, 2024  
api