Text Size | A   A   A
กฎกระทรวงกิจการกําลังพลสํารอง พ.ศ.2559
Rating
Organizations : กรมการสรรพกำลังกลาโหม
facebook   twiter

กําหนดเวลาการเป็นกําลังพลสํารอง การยกเว้นการเป็นกําลังพลสํารอง และการพ้นจากการเป็นกําลังพลสํารอง การผ่อนผันให้กําลังพลสํารองไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร

Data source cannot be displayed.
กฎกระทรวงกิจการกําลังพลสํารอง พ.ศ.2559
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e88b84fa-feb7-4003-9348-86941f347b9a
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags กฎกระทรวง กำลังพลสำรอง
Visibility Public
Dataset create date April 28, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person น.อ.หญิง พรทิพย์ ลักษมีสถาพร
Contact Email admin.dmd@mod.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2562 มีการแบ่งส่วนราชการภายในกรมของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานออกเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน...
Last update dataset : January 18, 2022  
pdf
การบรรจุและการใช้กําลังพลสํารอง การเรียกกําลังพลสํารองหรือการระดมพล
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf