ข้อมูล Power Generation Classified by Fuel Type (Detail) - Graph - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูล Power Generation Classified by Fuel Type (Detail) - Graph
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
facebook   twiter

กำลังผลิต การผลิต ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด การใช้ การนำเข้า การส่งออก และเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า Capacity, Generation, Peak, Consumption, Import, Export and Fuel Used.

Data source cannot be displayed.
ข้อมูล Power Generation Classified by Fuel Type (Detail) - Graph
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 99e992b6-40c8-4a52-bdc6-efeda83a94af
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags Fuel Power ไฟฟ้า
Visibility Public
Dataset create date July 13, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Contact Email webmaster@eppo.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลไฟส่องสว่าง บางพลัด
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
ข้อมูลไฟส่องสว่างในพื้นที่เขตจตุจักร
Last update dataset : June 4, 2023  
csv
การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ของ กฟผ. สรุปรายปี จำแนกตามลูกค้า หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (Mkwh)
Last update dataset : April 11, 2023  
csv