แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
facebook   twiter

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

Data source cannot be displayed.
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c12f59b2-3e0d-466e-aee1-b897a897fa91
Tags งบประมาณ นครสวรรค์ แผน แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โครงการ
Visibility Public
Dataset create date April 26, 2024
Maintain date April 26, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
Contact Email mkm0017.2@gmail.com
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนปฏิรูปประเทศ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL https://mahasarakham.go.th/new/files/com_ebook_strategy/2024-01_2603df49643c6d8.pdf
Data Language ไทย
Created date 2024-04-26
Last updated date 2024-04-26
Reference Data Yes
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รายไตรมาส)
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
แผนงาน/โครงการวิจัยตามแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของ สวพส. ภายใต้แผนปฎิบัติการ สวพส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
งบประมาณของโครงการที่แสดงรายละเอียดเป็นจำนวนเงินของแต่ละกิจกรรม
Last update dataset : June 12, 2024  
csv pdf xlsx