จำนวนประชากรที่พิการอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้ทำงาน จากสำรวจ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนประชากรที่พิการอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้ทำงาน จากสำรวจ
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

จำนวนประชากรที่พิการอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้ทำงาน จากข้อมูลการสำรวจความพิการ

Data source cannot be displayed.
จำนวนประชากรที่พิการอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้ทำงาน จากสำรวจ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key e591223b-2ee2-40b8-9f80-2ac54cdaa940
Tags Official Statistics Population คนพิการ ประชากร ประชากรที่พิการ ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ผู้พิการ สถิติทางการ ไม่มีงานทำ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติสุขภาพและภาวะทางสังคม กองสถิติสังคม
Contact Email social.group@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 5
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สำรวจความพิการ
Data Format
  • Database
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/LI
Data Language ไทย
Last updated date 2013-09-30
Data release calendar 2013-09-01
First year of data (Statistical data) 2544
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data)
  • เพศ
  • อื่นๆ
เหตุผลที่ไม่ทำงาน
Unit of measure (Statistical data) คน
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) ยอดรวมจำนวนประชากรที่พิการอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้ทำงาน
Standard (Statistical data) การจําแนกการทํางาน ความพิการ และสุขภาพ(International Classification of Functioning,Disability and Health: ICF) ขององค์การอนามัยโลก ชุดคําถามความพิการของเด็ก (Child FunctioningModule: CFM) ซึ่งพัฒนาโดยกลุ่มวอชิงตัน (WashingtonGroup: WG) และองค์การยูนิเซฟ
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
คำร้องขอใช้ถัง
Last update dataset : June 14, 2024  
doc
สถิติข้อมูลทางการทะเบียนราษฎร ของเทศบาลตำบลโพนพิสัย
Last update dataset : June 13, 2024  
api