ปริมาณของกลางยาเสพติด - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปริมาณของกลางยาเสพติด
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
facebook   twiter

ชนิดของยาเสพติด หมายถึง ยาเสพติดให้โทษตาม พรบ.

Data source cannot be displayed.
ปริมาณของกลางยาเสพติด
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c6a2632a-bc5a-40de-8c39-09d0957927ba
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags ชนิดของยาเสพติด
Visibility Public
Dataset create date August 1, 2021
Maintain date July 27, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นิรมล เจริญวรเกียรติ
Contact Email niramolc@oncb.go.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ระบบ CRIMES
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show