รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสยาเสพติด - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสยาเสพติด
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
facebook   twiter

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสยาเสพติด เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านการข่าวยาเสพติด และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนหรือต้องการแจ้งข่าวสารยาเสพติด

Data source cannot be displayed.
รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสยาเสพติด
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e4ec1c12-4f7a-45b1-80a4-19249a6c61c9
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags 1386 ร้องเรียนยาเสพติด แจ้งเบาะแสยาเสพติด
Visibility Public
Dataset create date August 1, 2021
Maintain date July 27, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นิรมล เจริญวรเกียรติ
Contact Email niramolc@oncb.go.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
  • แผนปฏิรูปประเทศ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ฐานข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ส.
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show