ประกาศมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางราง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ประกาศมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางราง
Rating
Organizations : กรมการขนส่งทางราง
facebook   twiter

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สรุปมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ในระบบขนส่งทางราง

Data source cannot be displayed.
ประกาศมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางราง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d242a9e2-5479-4ead-a418-6db82ebf7637
Tags covid ประกาศ มาตรการ โควิด
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date May 12, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ประกาศ
Contact Person กลุ่มกำกับการบริการและสภาพแวดล้อม กองกำกับกิจการขนส่งทางราง
Contact Email rrd_se@drt.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit อื่นๆ
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
Geo Coverage ไม่มี
Data Source กรมการขนส่งทางราง
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Collect ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2022-03-17
Last updated date 2022-06-29
High Value Dataset Show
Related
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json
ข้อมูลร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อมาตรการ โครงการที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนหมู่บ้าน เป็นรายภาค จากโครงการสำรวจวามต้องการของประชาชน...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
กฎหมายแม่บท และกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายเว็บไซต์ ทส.
Last update dataset : June 12, 2024  
csv