จำนวนประชากรผู้ป่วยนอกสิทธิบัตรทองของศูนย์บริการสาธารณสุข - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนประชากรผู้ป่วยนอกสิทธิบัตรทองของศูนย์บริการสาธารณสุข
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลจำนวนประชากรผู้ป่วยนอกสิทธิบัตรทองของศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นข้อมูลแสดงจำนวนประชากรที่ลงทะเบียนสิทธิบัตรทองในเครือข่ายของศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละแห่ง โดยเก็บข้อมูลจากรายงานข้อมูลประชากรที่รับผิดชอบจากเว็บไซต์ของสปสช. โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ข้อมูลเป็น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข

Data source cannot be displayed.
จำนวนประชากรผู้ป่วยนอกสิทธิบัตรทองของศูนย์บริการสาธารณสุข
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 72504542-7f73-486f-85d3-e2312af222ff
Tags ผู้ป่วยนอก สิทธิบัตรทอง
Visibility Public
Dataset create date July 7, 2023
Maintain date April 7, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย โทร 0 2203 2853
Contact Email lpp.health@gmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage อำเภอ
Data Source รายงานข้อมูลประชากรที่รับผิดชอบ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชติ)
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
URL https://bkkapp.nhso.go.th/bkkapp
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Last updated date 2023-09-14
Disaggregate (Statistical data) ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลจำนวนรักษาแบบผู้ป่วยนอกด้วยโรคต่างๆ
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
จำนวนการเข้ารับบริการ การเข้ารักษาผู้ป่วยนอก ปี 2565 แยกตามรายจังหวัด
Last update dataset : August 12, 2023  
csv
รายงานความชุกของการมารับบริการจำนวนและอัตราตามสาเหตุการป่วยรายกลุ่มโรคและสาเหตุภายนอก ระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด
Last update dataset : July 19, 2023  
pdf