แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
Rating
Organizations : กรมศิลปากร
facebook   twiter

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เป็นระบบที่เผยแพร่ข้อมูลด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับเทคนิคภาพแบบ Panoramic สามารถเลือกชมพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ

Data source cannot be displayed.
แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key b808f6e7-73cd-48d2-8cdf-9e9d3ec8584b
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags virtualmuseum กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเสมือนจริง พิพิธภัณฑ์ วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สังคม
Visibility Public
Dataset create date June 20, 2022
Maintain date June 20, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
Contact Email ictfinearts@hotmail.com
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source https://finearts.go.th/main/categorie/learning-center?type_id=1
Data Format RDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL https://finearts.go.th/main/categorie/learning-center?type_id=1
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
การสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน เป็นการสำรวจตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น 21 ตามตัวชี้วัดที่ 1.1...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json
ลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบของหัวหน้าครัวเรือน ขนาดของครัวเรือน จำนวนผู้ทำงานหารายได้ในครัวเรือน...
Last update dataset : June 12, 2024  
json csv
การสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน เป็นการสำรวจตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น 21 ตามตัวชี้วัดที่ 1.1...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json