ข้อมูลผู้โดยสาร โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลผู้โดยสาร โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม
Rating
Organizations : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลผู้โดยสาร โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key fd781923-6c64-4cbc-90b8-83ad77c96ecd
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags ปริมาณผู้โดยสาร รถไฟฟ้า
Visibility Public
Dataset create date June 16, 2020
Maintain date November 1, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
Contact Email PR@mrta.co.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการรถไฟ รถไฟฟ้า และการขนส่งทางราง พ.ศ. 2563
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
แบบฟอร์มสถานะความก้าวหน้าโครงการระบบราง
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf
แผนแม่บทการพัฒนาระบบรางในระยะ 20 ปี
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf