ข้อมูลกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

กฎหมายแม่บท และกฎหมายลำดับรอง ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายของเว็บไซต์ ทส.

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 848c0e6c-cb68-4308-a6b7-bfcb9452de57
Tags กฎหมายสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 สิ่งแวดล้อม
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date August 12, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองกฎหมาย
Contact Email Legal_mnre.org@mnre.mail.go.th
Objective
  • มติคณะรัฐมนตรี
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit อื่นๆ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
Update Frequency Interval -
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ข้อมูลกฎหมายจากหน่วยงานในสังกัด ทส. ข้อมูลกฎหมายในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา และเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2022-03-28
Last updated date 2022-04-28
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (ASEAN Strategic Plan on Environment 2016-2025)
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ต้องมีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อปรับแผนปฏิบัติการเป็นระยะตามสถานการณ์ทั่วไป...
Last update dataset : September 12, 2023  
url csv xlsx
รายการแสดงข้อมูลรางวัลนวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv