ข้อมูลงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายละเอียดการจัดสรรแผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 2edc9671-11b9-4594-8566-19cabc48a1ef
Tags งบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ฝ่ายงบประมาณ ส่วนการคลัง กองกลาง
Contact Email fbapart1@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage อื่นๆ
ภาพรวมระดับกรม
Data Source หน่วยงานในสังกัด สป.ทส.
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
URL http://www.mnre.go.th/th/information/more/331
Data Language ไทย
Last updated date 2024-03-18
Data release calendar 2024-03-18
First year of data (Statistical data) 2564
Last year of data (Statistical data) 2566
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
หน่วยงาน
Unit of measure (Statistical data) บาท
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) งบประมาณ1+...+งบประมาณn = งบประมาณทั้งหมด
Standard (Statistical data) ไม่มี
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สสว.
Last update dataset : June 19, 2024  
pdf
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่ายประจำปี ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Last update dataset : June 18, 2024  
xls csv