Text Size | A   A   A
ข้อมูลหลักของกระบวนการยุติธรรม (Master Data of Justice)
Rating
Organizations : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
facebook   twiter

ข้อมูลหลักของกระบวนการยุติธรรม (Master Data of Justice) เป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับใช้เป็นมาตรฐานข้อมูลกลางในการนำไปใช้งาน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลหลักของกระบวนการยุติธรรม (Master Data of Justice)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 28ee099f-2d5e-4a0b-ad4f-b21f63218da8
Tags MasterData กฎหมาย ข้อมูลตั้งต้น ประกาศ ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม อนุญาโตตุลาการ
Visibility Public
Dataset create date March 18, 2022
Maintain date March 18, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์
Contact Email opendata@cifs.mail.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ข้อมูลหลักของกระบวนการยุติธรรม (Master Data of Justice)
Data Format
  • Database
  • JSON
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Created date 2021-12-31
Last updated date 2022-03-01
Reference Data No
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบ e-GP
Last update dataset : June 28, 2022  
xlsx
ตารางกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
Last update dataset : June 27, 2022  
csv
ข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่สอบที่ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว
Last update dataset : June 23, 2022  
csv