ชุดข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างมีส่วนร่วม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ชุดข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างมีส่วนร่วม
Rating
Organizations : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
facebook   twiter

โครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อแก้ไข ปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (The project of integrated database management system to solve the problem of PM 2.5 crisis in the Mae Chaem District, Chiang Mai)

ด้วยปัจจัยที่มีผลต่อการเผาในพื้นที่เกษตร ปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในระดับอำเภอ ตำบล ชุมชน มีความหลากหลายและซับซ้อน ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้ตรงจุด โดยการวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์ระหว่างจุดความร้อน พื้นที่เผาไหม้ คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาและพื้นที่เฝ้าระวัง เหล่านี้จำเป็นต้องใช้ข้อมูลร่วมกันจำนวนมากจากหลากหลายแหล่ง หลากหลายรูปแบบ หลากหลายข้อมูลภูมิศาสตร์ หรือ ข้อมูลเชิงพื้นที่และเวลา (spatial-temporal data)จึงจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ จาก ภาครัฐ และภาคเอกชนจากภายนอก องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงภาคประชาชน ในรูปแบบของ One-Stop Information Hub

ระยะที่ผ่านมา การแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม มีการทำงานแบบแยกตามภารกิจ (Silo Way of Working)ทำให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา • ขาดการบูรณาการ เชื่อมโยงข้อมูลและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน และหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูล • ข้อมูลกระจัดกระจาย รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล • ข้อมูลไม่พร้อมต่อการใช้ประโยขน์ ไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้วางแผน ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาสำคัญของพื้นที่

ดังนั้น เพื่อให้มีฐานข้อมูลชุดเดียวกัน นำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ถึงสาเหตุที่แท้จริงในการเกิดการเผาและไฟป่า และแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา เหมาะสมและรวดเร็วให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน การจัดทำฐานข้อมูลกลางและเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศในระดับอำเภอแม่แจ่ม โดยการบูรณาการแบบองค์รวม ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนเป็นจุดศูนย์กลางของข้อมูลและการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่

โดยวัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศในระดับอำเภอแม่แจ่ม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน 2. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์ระหว่างจุดความร้อน พื้นที่เผาไหม้ และข้อมูลเชิงพื้นที่ของชุมชน คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาและพื้นที่เฝ้าระวัง 3. เพื่อพัฒนา platform ฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สู่การกำหนดมาตรการป้องกัน และจัดการที่เหมาะสมในแต่ละบริบทพื้นที่ และมีกระบวนการติดตามทวนสอบการเผาในพื้นที่ โดยชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อเนื่อง

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างมีส่วนร่วม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Geographic dataset
Equivalent scale
Positional accuracy
Created date
Last updated date
Data release date
Additional Info
Data Key 079aa46f-c0b1-4999-b1f0-78fc6b843547
Tags GIS P24-PM2.5 PM2.5 ฐานข้อมูล วิกกฤตฝุ่น สิ่งแวดล้อม เชียงใหม่ แผนที่ แม่แจ่ม
Visibility Public
Dataset create date May 12, 2024
Maintain date June 12, 2024
Data Type ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
Contact Person โครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
Contact Email nareeratp@hrdi.go.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source โครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
Data Format
  • Database
  • Shapefile
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language ไทย
Last updated date 2024-05-13
Data release calendar 2024-03-07
Geographic dataset (Geoinformatics data) ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง
Data release date (Geoinformatics data) 2024-03-07
High Value Dataset No Show
Related
นำเสนอแผนภาพเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติและอุบัติภัย นำเสนอในมิติภาพรวมประเทศ...
Last update dataset : June 12, 2024  
url
ข้อมูลของธุรกิจด้านการแพทย์จีโนมิกส์ในประเทศไทย
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ชุดข้อมูลผลการดำเนินงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำบนพื้นที่สูง
Last update dataset : June 12, 2024  
csv