ใบอนุญาตผลิต ขาย นำเข้าสุรา - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ใบอนุญาตผลิต ขาย นำเข้าสุรา
Rating
Organizations : กรมสรรพสามิต
facebook   twiter

ใบอนุญาตผลิต ขาย นำเข้าสุรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Data source cannot be displayed.
ใบอนุญาตผลิต ขาย นำเข้าสุรา
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 33f6b403-2a66-4d58-bb61-155ee89e17c0
Groups สถิติทางการ
Tags ขาย นำเข้า สุรา ใบอนุญาต
Visibility Public
Dataset create date February 23, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายทวีศักดิ์ ไชยวังราช
Contact Email thaweesak@excise.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
Last update dataset : March 1, 2023  
xlsx csv
คู่มือสำหรับประชาชนแสดงรายละเอียดการขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของอนุสัญญาฯ (CITES)...
Last update dataset : February 15, 2023  
jpeg
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรือส่วนของสถานที่ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอยู่ในที่ ตั้งที่แน่นอน ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดำเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของ...
Last update dataset : February 12, 2023  
csv xlsx