สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (เดือน มิถุนายน) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (เดือน มิถุนายน)
Rating
Organizations : กรมทางหลวงชนบท
facebook   twiter

สรุปผลการซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประกอบด้วยข้อมูล ประเภทงาน ชื่อโครงการ วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนผู้ซื้อแบบ จำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เสนอราคา เลขทะเบียน ชื่อผู้รับจ้าง ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง เลขที่สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง วันที่สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง สถานะ

Data source cannot be displayed.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (เดือน มิถุนายน)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key f37ef597-cc7a-42ca-8354-cbf93d9800f0
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags สขร.1
Visibility Public
Dataset create date June 7, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายขจรเกียรติ ศรีประเสริฐ
Contact Email itc@drr.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี ของเทศบาลเมืองพิจิตร
Last update dataset : October 31, 2021  
url
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 รายเดือน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xlsx
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประกอบด้วยข้อมูล  ประเภทงาน ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับจ้าง สถานะ ราคาที่เสนอ(ต่ำสุด) จำนวนผู้ซื้อแบบ...
Last update dataset : October 31, 2021