ข้อมูลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ประเภททั่วไป ของประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ประเภททั่วไป ของประเทศไทย
High Value Dataset
Rating
Organizations : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ชุดข้อมูลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ประเภททั่วไปของประเทศไทยซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจาก CDM-EB ประกอบด้วย รายชื่อโครงการ ข้อมูลพิกัด ประเภทโครงการ (ตามที่ CDM-EB กำหนด) เทคโนโลยี/กิจกรรม ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2e/y) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จริง (tCO2e)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ประเภททั่วไป ของประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9d8b9a9d-b706-4920-aa1f-9c137630db62
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Visibility Public
Dataset create date August 30, 2018
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (021419837)
Contact Email info@tgo.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset Show