ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
High Value Dataset
Rating
Organizations : กรมปศุสัตว์
facebook   twiter

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลซึ่งมาจากการขึ้นทะเบียนฟาร์ม และ ทะเบียนโค ของระบบฐานข้อมูลโคนมของ สำนักเทคโนโลยีชีววภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน ในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 46a23ff5-d111-4c71-82f5-b1dd3de0b380
Groups เกษตรกรรม
Tags กรมปศุสัตว์
Visibility Public
Dataset create date September 27, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายสถาปัตย์ อิ่มโพธิ์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล
Contact Email bblp.datadev@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset Show
Related
ข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และรายงาน จากหนังสือรับรองความปลอดภัยอาหารสัตว์เพื่อการส่งออก (Health Certificate)...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf
ข้อมูลนำเข้าอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และรายงาน จากหนังสือแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4)...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf
ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ในประเทศไทย ปี 2558 ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลปศุสัตว์...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf