Text Size | A   A   A
ข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์
Rating
Organizations : กรมปศุสัตว์
facebook   twiter

ข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวบรวม วิเคราะห์และรายงาน จากหนังสือรับรองความปลอดภัยอาหารสัตว์เพื่อการส่งออก (Health Certificate) ซึ่งมาจากผู้ประกอบการที่มาขออนุญาตส่งออกอาหารสัตว์กับกรมปศุสัตว์ เป็นสถิติข้อมูลให้ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระดับผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์ส่งออกอาหารสัตว์ของประเทศไทย

Additional Info
Data Key d64870bf-a34c-4dba-b815-03b2b08a8905
Dataset create date August 3, 2017
GeoCoverage Thailand
Groups เกษตรกรรม
Tags กรมปศุ ข้อมูล สัตว์ ส่งออกอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ อาหารสัตว์เลี้ยง
Contacts Name นายกิติศักดิ์ กลิ่นทอง (08-9487-8884)
Maintainer Email kitisak.k@dld.go.th
Visibility Public
High Value Dataset No Show
Maintain date January 2, 2020
License DGA Open Government License
Related
ครัวเรือนที่คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี จากข้อมูล จปฐ ปี 2555-2558...
Last update dataset : February 5, 2020  
csv
สรุปรายงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2555-2559
Last update dataset : January 2, 2020  
xlsx csv
รายได้เฉลี่ยต่อปีของคนและครัวเรือน (รายจังหวัด) จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2558 ซึ่งรวบรวมรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน ทั้งรายได้จากอาชีพหลัก...
Last update dataset : January 2, 2020  
csv