Text Size | A   A   A
ข้อมูลท่าเทียบเรือภายในประเทศไทย
Rating
Organizations : กรมเจ้าท่า
facebook   twiter

ท่าเทียบเรือในประเทศไทย เป็นข้อมูลท่าเทียบเรือในประเทศไทย จำแนกตามจังหวัด  ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ -Berth Name (ชื่อท่าเทียบเรือ) -Berth Number (รหัสท่าเทียบเรือ) -จังหวัด  

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลท่าเทียบเรือภายในประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c490c97c-04c2-4b3b-871f-b010da8ff4d0
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags Number จังหวัด ท่าเทียบเรือ
Visibility Public
Dataset create date September 29, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (022362340)
Contact Email it@md.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ที่ตั้งและท้องที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ภาคและสำนักงาน กสทช. เขต
Last update dataset : May 12, 2022  
xlsx docx .xlsx application/x-7z-compressed
รายชื่อเครือข่ายบริการสุขภาพที่ผ่านการรับรอง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
Last update dataset : May 11, 2022  
csv
บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว...
Last update dataset : March 31, 2022  
pdf doc api