ชุดข้อมูลกฎหมาย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ชุดข้อมูลกฎหมาย
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
facebook   twiter

ชุดข้อมูลกฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลกฎหมาย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c56b45a5-5abf-4637-8876-dd93cdb6be1d
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags กฎหมาย กฎหมายผู้สูงอายุ กฎหมายสวัสดิการสังคม กฎหมายเด็กและเยาวชน พม. และควบคุมการขอทาน
Visibility Public
Dataset create date August 28, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person น.ส.ปิติพร ปิติเสรี (026126060)
Contact Email pitiporn.p@m-society.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
การให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่หน่อยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานพลังงานจังหวัด ผู้ประกอบการ เป็นต้น
Last update dataset : February 12, 2024  
pdf
"พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560" เป็นการรวบรวมกฎหมายทีใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกฎหมาย 7 ฉบับ ให้เป็นฉบับเดียวกัน มีผลบังคับใช้ 180 วัน...
Last update dataset : January 12, 2024  
rdf pdf