ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีวงเงินงบประมาณครั้งหนึ่งเกิน 10 ล้านบาท ซึ่งเกินอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละกอง/ศูนย์/สำนัก

Data source cannot be displayed.
ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 6c6878fd-b779-4166-9cd2-439e64121416
Tags การจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 10 ล้านบาท
Visibility Public
Dataset create date June 14, 2022
Maintain date May 23, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองกลาง ส่วนการพัสดุ
Contact Email bga02.org@mnre.mail.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage อื่นๆ
ภาพรวมระดับกรม
Data Source 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ 4. หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
URL http://www.mnre.go.th/th/purchase/detail/120991
Data Language ไทย
Created date 2564-12-10
Last updated date 2565-06-14
Reference Data No
High Value Dataset No Show
Related
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ เช่น การรับสมัครงาน รับสมัครฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
Last update dataset : November 12, 2023  
csv xlsx
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง มีทั้งงานก่อสร้างถนน งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด งานซ่อมสร้างผิวทาง งานปรับปรุงถนน เป็นต้น
Last update dataset : November 12, 2023  
json
แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Last update dataset : October 15, 2023  
pdf xlsx