Text Size | A   A   A
จำนวนองค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

องค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

Data source cannot be displayed.
จำนวนองค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 85496ba4-2ced-4197-a2eb-8bac29b25dfb
Tags ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ องค์ความรู้
Visibility Public
Dataset create date June 21, 2022
Maintain date July 26, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
Contact Email porpang@wisdomking.or.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไตรมาส
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ภาค
Data Source สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language ไทย
Created date 2014-09-30
Last updated date 2021-09-30
Reference Data Yes
High Value Dataset Show
Related
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ประชาชน เรื่องกระดูกผูกเรื่องราว
Last update dataset : September 28, 2022  
pdf
"คำนิยามชุดข้อมูล: เป็นการรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ การแบ่งปันความรู้ การตีความ และการประยุกต์ใช้ความรู้ และการประเมินความรู้...
Last update dataset : September 9, 2022  
pdf
องค์ความรู้ของศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
Last update dataset : July 26, 2022  
csv