แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
Rating
Organizations : กรมศิลปากร
facebook   twiter

แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) คือ พื้นที่หรือจุดหลัก (Landmark) ที่ได้รับคัดเลือกจากยูเนสโก เพราะมีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามสนธิสัญญา สถานที่เหล่านี้ถือว่าสำคัญต่อประโยชน์โดยรวมของมนุษยชาติ

Data source cannot be displayed.
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Geographic dataset
Equivalent scale
Positional accuracy
Created date
Last updated date
Data release date
Additional Info
Data Key 58cb2ee2-7ce1-4a0c-9bd8-4f7085e18fa3
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags ชาติพันธุ์ มรดกโลก วัฒนธรรม วิจัย ศมส สังคม โบราณสถาน
Visibility Public
Dataset create date April 26, 2022
Maintain date June 14, 2022
Data Type ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
Contact Email ictfinearts@hotmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ตามเวลาจริง
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ระบบภูมิสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม GIS กรมศิลปากร (www.gis.finearts.go.th)
Data Format
  • Database
  • CSV
  • Image
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL http://gis.finearts.go.th/fineart/
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เป็นการสำรวจ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน และทรัพย์สินของครัวเรือน ตลอดจนลักษณะที่อยู่อาศัย
Last update dataset : September 12, 2023  
json csv
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ประชากรที่ได้รับสวัสดิการสังคมในรูปแบบเงินสด
Last update dataset : September 12, 2023  
json csv
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน หมายถึง "เงินหรือสิ่งของ" ที่ครัวเรือนได้รับมาจากการทำงานหรือผลิตเอง...
Last update dataset : September 12, 2023  
json csv