แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 จำนวน 263 แห่ง มีการแสดงผลของข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งแสดงพิกัด ตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งธรรมชาติแยกตามประเภทของแหล่งธรรมชาติ

Data source cannot be displayed.
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 8b7ff8ab-eaf2-4a76-a64d-5e0a4f2032d2
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags ธรรมชาติ อนุรักษ์ แหล่งธรรมชาติ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
Visibility Public
Dataset create date February 10, 2023
Maintain date February 10, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม /กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
Contact Email Thailandnaturalsites@onep.go.th
Objective
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
เพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2532
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Geo Coverage ตำบล
Data Source หน่วยงานในท้องที่สำรวจแหล่งธรรมชาติและจัดส่งให้ สผ. พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินคุณค่าแหล่งธรรมชาติที่ควรอนุรักษ์ และประกาศเป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
Data Format
  • Database
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
เรือนพื้นถิ่น คือ สถาปัตยกรรมซึ่งเป็นของชาวบ้าน สร้างโดยชาวบ้าน มีการถ่ายทอดระบบและวิธีการต่อเนื่องกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ สร้างขึ้นมาโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น...
Last update dataset : March 17, 2023  
csv json xlsx
แหล่งธรรมชาติของประเทศไทย ประกอบด้วย ชื่อแหล่งธรรมชาติ จำแนกตามประเภทของแหล่งธรรมชาติ 10 ประเภท (ประกอบด้วย เกาะ แก่ง ภูเขา ถ้ำ น้ำตก โป่งพุร้อน แหล่งน้ำ ชายหาด ซากดึกดำบรรพ์...
Last update dataset : February 10, 2023  
csv xls url
ข้อมูลหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 76 จังหวัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2527...
Last update dataset : February 10, 2023  
csv xls url