รายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปีงบประมาณ จำแนกตามประเภทเงินสนับสนุน ตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกอบด้วยวงเงิน เจ้าของโครงการ ประเภทเจ้าของโครงการ สถานะของโครงการ และพื้นที่ดำเนินการ

Data source cannot be displayed.
รายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 49076c10-656c-4458-8905-379958102acb
Groups การเติบโตอย่างยั่งยืน
Tags กองทุน กองทุนสิ่งแวดล้อม การสนับสนุน สิ่งแวดล้อม โครงการ
Visibility Public
Dataset create date February 10, 2023
Maintain date February 10, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม / กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
Contact Email envfund.sarabun@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage อื่นๆ
อปท./เทศบาล
Data Source รวบรวมข้อมูลจากโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL http://envfund.onep.go.th/home/projectall
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
เรือนพื้นถิ่น คือ สถาปัตยกรรมซึ่งเป็นของชาวบ้าน สร้างโดยชาวบ้าน มีการถ่ายทอดระบบและวิธีการต่อเนื่องกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ สร้างขึ้นมาโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น...
Last update dataset : March 17, 2023  
csv json xlsx
โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
Last update dataset : March 2, 2023  
csv
รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
Last update dataset : March 2, 2023  
csv xlsx