รายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand

รายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปีงบประมาณ จำแนกตามประเภทเงินสนับสนุน ตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกอบด้วยวงเงิน เจ้าของโครงการ ประเภทเจ้าของโครงการ สถานะของโครงการ และพื้นที่ดำเนินการ

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key 49076c10-656c-4458-8905-379958102acb
Tags
กองทุน กองทุนสิ่งแวดล้อม การสนับสนุน สิ่งแวดล้อม โครงการ
Visibility Public
Dataset create date August 2, 2021
Maintain date March 6, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม / กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
Contact Email envfund.sarabun@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage อื่นๆ
อปท./เทศบาล
Data Source รวบรวมข้อมูลจากโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect อื่นๆ
โครงการ
URL http://envfund.onep.go.th/graphic/description?itemId=46
Data Language ไทย
Created date 1992-07-28
Last updated date 2023-12-18
Reference Data No
High Value Dataset Show

Related

รายงานข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง

รายงานข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

Last update dataset : July 14, 2024
.. CSV
จำนวนแรงงานต่างด้าวที่มีหนังสือคนประจำเรือ

จำนวนแรงงานต่างด้าวที่มีหนังสือคนประจำเรือ ทั้งกรณีที่มีใบอนุญาตทำงาน และ กรณีที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ที่มีสถานะเปิดใช้งาน

Last update dataset : July 14, 2024
.. XLSX