ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเกษตร - Open Government Data of Thailand

ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเกษตร

Organizations : สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเกษตร จากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ซึ่งดำเนินการตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 (6) กำหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด มีหน้าที่เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key c0e65384-8231-4238-ba9f-393523c0b9e9
Groups การเกษตร
Tags
การเกษตร ข้อเสนอเชิงนโยบาย สภาเกษตรกร เกษตรกร
Visibility Public
Dataset create date May 28, 2024
Maintain date May 30, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสื่อสารและสารสนเทศ
Contact Email nfc.it@nfc.mail.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source 1.จากการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล/จังหวัด 2.จากการสัมภาษณ์/จัดเวทีรับฟังความเห็นจากเกษตรกรในพื้นที่ 3.จากการร้องเรียนปัญหาและความต้องการด้านเกษตรของเกษตรกร 4.จากการศึกษานโยบายเดิมที่ไม่สอดคล้องกับการทำการเกษตรในพื้นที่
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support อื่นๆ
เกษตรกร
Data Collect อื่นๆ
จังหวัด
Data Language ไทย
Created date 2024-05-13
Last updated date 2024-05-13
High Value Dataset No Show

Data Quality Dimension

Data Quality Dimension Score
Acuracy & Compleaness 80
Consistency 94
Timeliness 93.3
User requirements 19
Availability 75

Related

ข้อมูลรายงานสถิติจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลรายงานสถิติจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Last update dataset : July 24, 2024
.. CSV .. XLSX .. XLS
ข้อมูลโรงงานจำพวกที่ 2 ทั่วประเทศ ไม่รวมในนิคม

ข้อมูลโรงงานจำพวกที่ 2 ทั่วประเทศ ไม่รวมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

Last update dataset : July 24, 2024
.. CSV