ระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่ได้รับเงินอุดหนุนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่ได้รับเงินอุดหนุนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประกอบด้วย ที่ตั้งของระบบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ชื่อย่อของระบบ ประเภทของระบบ ปี พ.ศ. ที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ที่เปิดใช้งาน สถานภาพปัจจุบัน ปริมาณน้ำเสียที่รองรับได้ และแหล่งงบประมาณ)

Data source cannot be displayed.
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่ได้รับเงินอุดหนุนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 3c8f86a7-2cb1-4cbc-8558-496eeb519cf0
Tags บำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียรวม เงินอุดหนุน แผนจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด แผนระดับจังหวัด
Visibility Public
Dataset create date May 11, 2023
Maintain date May 11, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองยุทธศาสตร์และแผนงาน /กลุ่มงานวิเคราะห์ประสานแผน
Contact Email provinceplan@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการติดตามสถานภาพระบบที่ได้รับอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพน้ำของประเทศ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage เทศบาล/อบต.
Data Source รวบรวมจาก ข้อมูลคำขอรับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา และข้อมูลการติดตามและประเมินผลระบบบำบัดน้ำเสียรวมของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สคพ 1-16
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Collect อื่นๆ
เทศบาล
Data Language ไทย
Created date 2021-10-01
Last updated date 2023-02-15
High Value Dataset No Show
Related
ระบบกำจัดของเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประกอบด้วย ที่ตั้งของระบบ,...
Last update dataset : May 11, 2023  
csv xls
ข้อมูลเด็กพัฒนาการล่าช้าเป็นส่วนของรายงานที่ดย.เป็นผู้รับผิดชอบ
Last update dataset : March 10, 2022  
xls
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงแบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน (แบบดร.02)
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf