การวิเคราะห์ผลการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การวิเคราะห์ผลการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนสิ่งแวดล้อม
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ผลการวิเคราะห์การสนับสนุนงบประมาณของกองทุนสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ซึ่งจำแนกตามปีงบประมาณ ประเภทเงินสนับสนุนตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เจ้าของโครงการ ประเภทเจ้าของโครงการ สถานะของโครงการ และพื้นที่ดำเนินการ

Data source cannot be displayed.
การวิเคราะห์ผลการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนสิ่งแวดล้อม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 3a925e85-8d47-4bca-bf07-dcc4723587ab
Groups การเติบโตอย่างยั่งยืน
Tags กองทุน กองทุนสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ การสนับสนุน งบประมาณ รายชื่อ สิ่งแวดล้อม เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการ
Visibility Public
Dataset create date February 10, 2023
Maintain date February 10, 2023
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Dashboard
Contact Person กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม / กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้
Contact Email envfund.sarabun@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ผลการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนสิ่งแวดล้อม
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage เทศบาล/อบต.
Data Source รวบรวมข้อมูลจากโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี
Data Format
  • CSV
  • HTML
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
เรือนพื้นถิ่น คือ สถาปัตยกรรมซึ่งเป็นของชาวบ้าน สร้างโดยชาวบ้าน มีการถ่ายทอดระบบและวิธีการต่อเนื่องกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ สร้างขึ้นมาโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น...
Last update dataset : March 17, 2023  
csv json xlsx
โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
Last update dataset : March 2, 2023  
csv
รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
Last update dataset : March 2, 2023  
csv xlsx