ผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ข้อมูลผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ซึ่งอนุมัติหลักการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมโดยมิให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กำหนดในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม (ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมกราคม 2564) รายละเอียดประกอบด้วย ชื่อพื้นที่ ที่ตั้ง ปีที่อนุญาต วันที่ออกหนังสืออนุญาต เนื้อที่ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในแต่ละพื้นที่

Data source cannot be displayed.
ผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key cc309f22-e758-46ca-a2ae-e3c22f8c73f4
Groups การเติบโตอย่างยั่งยืน
Tags การจัดที่ดิน การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ชุมชน ที่ดิน
Visibility Public
Dataset create date February 10, 2023
Maintain date February 10, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองบริหารจัดการที่ดิน/กลุ่มงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
Contact Email onep.land@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดที่ดินในภาพรวมของประเทศ
Update Frequency Unit อื่นๆ
ปรับปรุงเมื่อออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วเสร็จ
Geo Coverage ตำบล
Data Source รวบรวมข้อมูลจากกรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมธนารักษ์ นำมาจัดทำเป็นข้อมูลภาพรวม
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ฐานข้อมูลงานประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย จัดทำขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2557-2560 ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่ต้องการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านสังคม-วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย...
Last update dataset : March 17, 2023  
csv json xlsx
"เว็บไซต์คลังชุมชน" เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก "โครงการคลังชุมชนและเครือข่ายข้อมูล" ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561...
Last update dataset : March 17, 2023  
csv json xlsx
ข้อมูลชุมชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Last update dataset : March 1, 2023  
csv