ประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับ 1. โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, ประเภทและขนาดโครงการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2. โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, ประเภทและขนาดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Data source cannot be displayed.
ประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 5a05852c-ea27-4ac5-81ee-edf2291b9465
Tags EIA กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงาน EHIA การจัดทำรายงาน EIA การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กิจการ จำนวนโครงการที่ต้องทำ EHIA จำนวนโครงการที่ต้องทำ EIA จำนวนโครงการที่ต้องทำรายงาน EIA ประกาศ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทและขนาด โครงการที่ต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงาน รายงาน EHIA รายงาน EIA รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิธีการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข เงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โครงการที่ต้องทำรายงาน EHIA โครงการที่ต้องทำรายงาน EIA
Visibility Public
Dataset create date November 22, 2023
Maintain date March 22, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์
Contact Email envieia2561@onep.go.th
Objective
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • อื่นๆ
"กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561) พันธกิจหน่วยงาน (เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)"
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 5
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL https://eiadev.onep.go.th/Home.aspx?MenuId=1
Data Language ไทย
Created date 2023-07-14
Last updated date 2024-01-30
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
โครงการวิจัยด้านน้ำ
Last update dataset : May 14, 2024  
csv
โครงการวิจัยด้านข้าว
Last update dataset : May 13, 2024  
csv
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Last update dataset : May 13, 2024  
pdf api